Skip to Content

Site Navigation

ภาพการบริการโต๊ะจีนของ มิตรเจริญโภชนา (สนามหลวง 2) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพการบริการโต๊ะจีนของ มิตรเจริญโภชนา ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้า กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2553